ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Για τη ΜΕΤΚΑ:

  • η τήρηση των κανόνων της αγοράς,
  • η συμμετοχή σε διεθνή πρότυπα πρόληψης περιστατικών διαφθοράς και
  • η ενίσχυση της διαφάνειας με το διάλογο και την ενεργή συμμετοχή των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών μας, αποτελούν δεσμεύσεις που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις Αξίες και τις Αρχές μας.

Επιπλέον, επιδεικνύουν το βαθμό προσήλωσής μας στις πρακτικές ακεραιότητας και την εταιρική διακυβέρνηση τα ακόλουθα:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό 2016 της ΜΕΤΚΑ online ή σε μορφή pdf.

home sitemap contact accessibility