98 105 56 57 106 53 70

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στις κατασκευές υψηλής προστιθέµενης αξίας για το δηµόσιο τοµέα, καθώς και σε έργα που αφορούν στην αγορά της βιοµηχανίας.

Αξιοσηµείωτο είναι και το ιστορικό συµµετοχής της ΜΕΤΚΑ σε έργα µεγάλης κλίµακας για ορυχεία και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα των έργων υποδομών, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση , µε βάση τις προηγµένης τεχνολογίας εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία που διαθέτει. Η εµπειρία της Εταιρείας περιλαµβάνει επίσης το σχεδιασµό, την κατασκευή και ανέγερση εξορυκτικού εξοπλισµού, καθώς και συστηµάτων µεταφοράς χύδην υλικών, όπως ο λιγνίτης, η τέφρα, και ο βωξίτης.

Επιπρόσθετα, η ΜΕΤΚΑ είναι µία από τις λίγες εταιρείες που έχουν ταξινοµηθεί στην υψηλότερη κατηγορία των αναδόχων κατασκευής µεγάλων δηµοσίων έργων στην Ελλάδα, επιτρέποντάς  της  να εκτελέσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην εγχώρια αγορά.


home sitemap contact accessibility