ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΜΕΤΚΑ πιστεύοντας πως η εταιρική ανάπτυξη και αριστεία θα πρέπει να συμβαδίζουν με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τρόπο που να περιορίζονται στο ελάχιστο τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενσωματώνοντας τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις διαδικασίες και αποφάσεις της.

Με βάση τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης διατηρούμε και αναπτύσσουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2007, σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 14001 στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης. Βασική δέσμευση της εταιρείας είναι ο σεβασμός και η τήρηση όλων των νομικών κανόνων και απαιτήσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.

Η αυστηρή τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας (άδειες λειτουργίας, εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι κλπ) και η εφαρμογή της διαδικασίας αναθεώρησης και επικαιροποίησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της εφαρμογής όλων των κανόνων που αφορούν στην εταιρεία, έχουν οδηγήσει στην ανυπαρξία κυρώσεων (χρηματικών ή μη) για τη μη συμμόρφωση σε περιβαλλοντικούς κανόνες.

Δεσμευόμαστε στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή των θεσμοθετημένων Περιβαλλοντικών Μέτρων και Αρχών μας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων ή προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προσαρμοζόμαστε ταυτόχρονα στο φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής με προτεραιότητα στα εξής:

  • μέτρηση των εκπομπών CO2 και εφαρμογή μέτρων μείωσής τους,
  • διαλογή των στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση,
  • υπεύθυνη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Στη ΜΕΤΚΑ, θέλουμε να αξιοποιούμε συνειδητά το μέγεθος και τη δυναμική μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή, φροντίζουμε συστηματικά και υπεύθυνα, τόσο με τις καθημερινές μας πρακτικές, όσο και με συντονισμένα προγράμματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης online ή σε μορφή pdf.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΕ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility