ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει την ευθύνη της, στο μέτρο που της αναλογεί, για την προστασία και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και ευρύτερα στο πεδίο της δραστηριότητάς του. Στην κατεύθυνση αυτή, δέσμευσή μας αποτελεί η συνεχής και οργανωμένη προσπάθεια για την εδραίωση διαδικασιών και μεθόδων, με στόχο:

  • την τήρηση των δεσμεύσεών μας στις αρχές του Global Compact και ειδικότερα στα θέματα της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας
  • την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες
  • και την προώθηση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού των θυγατρικών μας εταιρειών.

 

Με αίσθημα ευθύνης, στηρίζουμε και υπερασπίζουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

  • Δεσμευόμαστε να προωθούμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις περιοχές λειτουργίας μας. Δέσμευση μας αποτελεί επίσης και η προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους εργαζομένους, στους εργολάβους, στους υπεργολάβους, στους πελάτες, στους προμηθευτές αλλά και στις συμφωνίες που αφορούν στις επιχειρηματικές μας συνεργασίες.
  • Εξασφαλίζουμε αμοιβές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία.
  • Προωθούμε την προσφορά ίσων ευκαιριών, την ίση μεταχείριση, καθώς και την αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης στους ανθρώπους μας.
  • Αποκλείουμε κάθε είδους διάκριση, παρενόχληση ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στην εργασία.
  • Απαγορεύουμε την απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών, καθώς και κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας (όπως π.χ. υποχρεωτικές υπερωρίες, απειλές απόλυσης κ.λπ.).
  • Θεωρούμε ως βασική ευθύνη των ανώτατων στελεχών μας την ορθή διαχείριση κάθε μορφής διαφορετικότητας, με στόχο της κάθε προσωπικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματικότερη «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ», η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ» και η «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» συνιστούν τους βασικούς στόχους του Ομίλου μας, που μαζί με τις αρχές και τις εργασιακές μας πρακτικές, συνδέονται άμεσα με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΕ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης online ή σε μορφή pdf.

home sitemap contact accessibility