ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασικό στόχο μας αποτελεί η δημιουργία και διατήρηση ενός Ασφαλούς και Σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, στη ΜΕΤΚΑ και στις θυγατρικές της, που να εξασφαλίζει την συνθήκη «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ». Η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συμβάντα (ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες), αλλά και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης μίας εταιρικής Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό να φέρεται υπεύθυνα για την προσωπική του ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των γύρω του, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση.

Υψίστη προτεραιότητά μας, σε καθημερινή βάση, αποτελεί η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μας, στους χώρους εργασίας τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την επίτευξη του μόνου αποδεκτού στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ», που αποτελεί και την κυρίαρχη πρόκληση στον τομέα της βιομηχανίας και των κατασκευών.

Η εξάλειψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα στα εργοτάξια, αποτελεί κύριο μέλημα μας. Στόχος είναι η διατήρηση των υψηλών δεικτών υγείας & ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, με την εφαρμογή σχεδίων δράσης και συγκεκριμένων προγραμμάτων προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Η συνδρομή της Διοίκησης της εταιρείας μέσω της απρόσκοπτης δέσμευσής, όπως εκφράζεται από την επίσημη πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας αλλά και της ευαισθησίας της σε θέματα που αφορούν στην αξιοπρεπή εργασία αποτελεί εγγύηση στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Η ΜΕΤΚΑ εφαρμόζει ένα συνεχώς βελτιούμενο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο OHSAS 18001, στο οποίο είναι Πιστοποιημένη από το 2005 και χαρακτηρίζεται κυρίως από τα ακόλουθα:

  • Απόλυτος σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, προτύπων, καθώς και των εσωτερικών οδηγιών.
  • Συνεχής αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
  • Συνεχής παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού για τη διαχείριση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας καθώς και υπηρεσία παροχής Ά Βοηθειών (προσωπικό & εξοπλισμός) σε κάθε εγκατάσταση.
  • Συνεργασία με τον Ιατρό εργασίας με στόχο την διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού.
  • Βελτίωση των επιπέδων κατάρτισης με συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού όλων των βαθμίδων εργασίας της για την παροχή ενός Ασφαλούς και Σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια.

Οι διαδικασίες και πρακτικές που διέπουν το παραπάνω Σύστημα αλλά και η γενικότερη προσπάθειά μας, αξιολογούνται συνεχώς μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων αλλά και από εξωτερικούς Φορείς με σκοπό την Συνεχή Βελτίωση και την φροντίδα της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, συνεργατών και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου μας online ή σε μορφή pdf.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

H συνεχής παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης στους εργαζόμενούς της αποτελεί θεμελιώδη δέσμευση της εταιρείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility