ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασικό στόχο μας αποτελεί η δημιουργία και διατήρηση ενός Ασφαλούς και Σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, στη ΜΕΤΚΑ και στις θυγατρικές της, που να εξασφαλίζει την συνθήκη «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ». Η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συμβάντα (ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες), αλλά και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης μίας εταιρικής Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό να φέρεται υπεύθυνα για την προσωπική του ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των γύρω του, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση.

Ο Τομέας Έργων EPC (ΜΕΤΚΑ) της Μυτιληναίος Α.Ε. δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών και της απόδοσης της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, πελατών και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τη βάση για την πολιτική της Εταιρείας αποτελούν :

  • Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους.

  • Η κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

  • Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των μέσων και εγκαταστάσεων.

  • Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών.

  • Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

  • Η συστηματική επιθεώρηση διεργασιών, οργάνωσης και διαδικασιών, για να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των κανόνων και η επιτυχία των στόχων.

Ο απώτερος στόχος του Τομέα Έργων EPC (ΜΕΤΚΑ) είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.

Η στρατηγική του Τομέα Έργων EPC (ΜΕΤΚΑ) για την μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της βασίζεται στην πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων, την ανίχνευση και την άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούνται, την αποτροπή δημιουργίας ανεπιθύμητων γεγονότων όσο μια επικίνδυνη κατάσταση διατηρείται και τον περιορισμό των απωλειών που τα ανεπιθύμητα γεγονότα προκαλούν

Η πολιτική και οι στόχοι του Τομέα Έργων EPC (ΜΕΤΚΑ) για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης online ή σε μορφή pdf.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

H συνεχής παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης στους εργαζόμενούς της αποτελεί θεμελιώδη δέσμευση της εταιρείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility