Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η προσέγγισή μας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται από μια σειρά πρωτοβουλιών, με απώτερο σκοπό την αρτιότερη ένταξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας επιδράσεων στην κουλτούρα, τις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις που αφορούν, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό μας περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

  • Η θεσμοθέτηση της διακυβέρνησης, και κατ’ επέκταση ο καθορισμός των σχετικών δομών Ε.Κ.Ε. επιτρέπουν τη στρατηγική και ευέλικτη αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων, επιδιώκοντας κάθε φορά το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Με στόχο την ανάδειξη της φύσης και της σπουδαιότητας των προβλημάτων, καθώς και των προκλήσεων ή των ευκαιριών που συνδέονται με την Ε.Κ.Ε., αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, υλοποιούμε Χαρτογράφηση των βασικών θεμάτων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
  • Η διαδικασία του καθορισμού των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων Ε.Κ.Ε. και οι αντίστοιχες αναφορές επίτευξής τους, επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ εφαρμοσμένων πρακτικών και των αποτελεσμάτων αυτών και οδηγούν, είτε στην ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, είτε στην υιοθέτηση νέων περισσότερο αποτελεσματικών.
  • Βασική επιδίωξή μας είναι ο συνεχής διάλογος με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας, ώστε να μας αντιλαμβάνονται ως έναν υπεύθυνο επιχειρηματικό εταίρο, που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και την ενίσχυση των θετικών του επιδράσεων.
  • Τέλος, αναγνωρίζοντας ότι η εταιρική υπευθυνότητα και η πορεία προς το στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί μια συλλογική ευθύνη που απαιτεί τη σύγκλιση και τη συνεργασία όλων μας (πολιτείας, επιχειρήσεων, κοινωνίας των πολιτών), θεωρούμε πολύ σημαντική την ανάπτυξη συνεργειών με φορείς που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε τη σκέψη μας και τη δημιουργικότητά μας, αλλά και να βελτιώσουμε τη γνώση μας.

EKE

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΜΕΤΚΑ είναι πιστή στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility