ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Ε.Κ.Ε.

Η ΜΕΤΚΑ, σε εθελοντική βάση συμμετέχει, συνεργάζεται, αποδέχεται ή υποστηρίζει πρωτοβουλίες και πρότυπα Ε.Κ.Ε. όπως:

  • το Διεθνή Οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI), του οποίου τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία του Κοινωνικού του Απολογισμού έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει από το 2008.

Αποστολή του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) είναι η παροχή ενός πλαισίου κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών στην έκδοση Κοινωνικών Απολογισμών, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους οργανισμούς σε οποιοδήποτε μέγεθος ή κλάδο κι αν ανήκουν. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές και οδηγίες έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών του GRI, λειτουργούν ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς, τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης ενός οργανισμού. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου πλαισίου που εκτός από το γενικό του χαρακτήρα εξειδικεύεται και σε σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς, έχει συμφωνηθεί από ένα ευρύ φάσμα Ενδιαφερόμενων Μερών από όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα του.

Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούμε εθελοντικά, από το 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI στη διαδικασία υλοποίησης του ετήσιου Κοινωνικού μας Απολογισμού, ακολουθώντας παράλληλα τις νεότερες εκδόσεις του προτύπου όπως την έκδοση GRI - G3.1.

  • Το Οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact) το οποίο έχει προσυπογράψει και συμμετέχει από το 2008.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Global Compact, αφορά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 10 καθολικά αποδεκτών αρχών στους τομείς: των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, για τους Οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με αυτές. Το Global Compact αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικών πολιτών και κατά κύριο λόγο ασχολείται με την ανάδειξη και οικοδόμηση της κοινωνικής νομιμοποίησης των επιχειρήσεων και των αγορών.

Έχουμε δηλώσει εγγράφως, από το 2008, τη δέσμευσή μας στην τήρηση των δέκα αρχών του Global Compact:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αρχή 1η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 Αρχή 2η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχή 3η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται την ελευθερία του συνδικαλισμού και να αναγνωρίζουν το δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις.

 Αρχή 4η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας.

 Αρχή 5η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή της παιδικής εργασίας.

 Αρχή 6η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή διάκρισης σε σχέση με την απασχόληση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρχή 7η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προσέγγιση προβλεπτικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

 Αρχή 8η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες προώθησης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

 Αρχή 9η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση των φιλικών για το περιβάλλον τεχνολογιών.

 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Αρχή 10η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εργάζονται ενάντια σε κάθε μορφή αδιαφάνειας συμπεριλαμβανομένης και της διαφθοράς.

  • Την υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας (ISO 9001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) και Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS 18001)

ISO 9001 και ISO 14001

Με καθημερινό στόχο την παροχή υψηλά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η ΜΕΤΚΑ είναι διαπιστευμένη κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO9001. Επίσης, με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001, η εταιρεία μας τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και αξιολογείται σε ετήσια βάση για τα αποτελέσματά της.

OHSAS 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Η ΜΕΤΚΑ εφαρμόζει το συγκεκριμένο πρότυπο για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής που διαθέτει, με βασικό προσανατολισμό την επίτευξη του μοναδικού στόχου: «0 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ».

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης online ή σε μορφή pdf.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ετήσιος Απολογισμός 2017

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό 2017 της MYTILINEOS online ή σε μορφή pdf.

home sitemap contact accessibility