ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ε.Κ.Ε.

Το 2009, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της Ουσιαστικότητας, που χαρακτηρίζει τη διαδικασία του καθορισμού της σημαντικότητας των θεμάτων Ε.Κ.Ε. που διαχειριζόμαστε, αποφασίσθηκε η υλοποίηση του έργου της Χαρτογράφησης στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της ΜΕΤΚΑ.

Το συγκεκριμένο έργο κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου:

  • να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι υφιστάμενες εταιρικές θέσεις ή πολιτικές, οι συστηματικές δράσεις, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών στους τομείς που αποτελούν το πεδίο της Ε.Κ.Ε.,

  • να εντοπισθούν οι αντίστοιχες δυνατές και αδύνατες περιοχές δραστηριοποίησης της ΜΕΤΚΑ,

  • να καθορισθούν οι τομείς ανάπτυξης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον,

  • να διαμορφωθούν νέες πολιτικές Ε.Κ.Ε. στους τομείς που κρίνεται απαραίτητο και

  • να δημιουργηθεί ένας προθάλαμος των στρατηγικών κατευθύνσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας για την εταιρεία.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΕ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility