ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων με την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί δέσμευση στην οποία έχουμε επενδύσει, επενδύουμε και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Η ΜΕΤΚΑ, για την επιλογή των προμηθευτών της, εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από αξιοκρατία και διαφάνεια, ενώ οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση των υποψήφιων προμηθευτών, είναι οι ακόλουθοι:

  • η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών

  • η εξυπηρέτηση του πελάτη

    • η τιμολογιακή πολιτική

  • η οικονομική φερεγγυότητα

  • η χρονική συνέπεια στις υπηρεσίες και στην παράδοση των προϊόντων

  • η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και τήρησης της ασφάλειας

  • η ύπαρξη κατάλληλου παραγωγικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες

  • η εμπειρία

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ΜΕΤΚΑ αναζητά νέους συνεργάτες με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα του Ομίλου για επιχειρηματική αριστεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility