Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Πρωταρχικό στόχο της ΜΕΤΚΑ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), αποτελεί η θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες εγγυώνται την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας, το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές μας πρωτοβουλίες.

Συνοπτικά, η στρατηγική Ε.Κ.Ε., που εφαρμόζεται στην εταιρεία τα τελευταία 4 χρόνια, ως μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αποτελείται από συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, όπως:

  • Την ανάπτυξη της κουλτούρας της Ε.Κ.Ε. εσωτερικά στην εταιρεία.
  • Το συνεχή διάλογο για την Ε.Κ.Ε. και τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας.
  • Την αναγνώριση, τη μέτρηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος στους τομείς δραστηριοποίησης μας.
  • Την προώθηση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές και λειτουργίες.
  • Την εξασφάλιση του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ικανοποίησης των ανθρώπων μας, μέσω της συμμετοχής τους στην συνεχόμενη ανάπτυξη της εταιρείας.
  • Την προώθηση της προστασίας των Ανθρωπίνων και πρωτίστως των Εργασιακών Δικαιωμάτων.
  • Την ουσιαστική και αδιάλειπτη συμμετοχή μας στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.
  • Τη συμμετοχή μας σε διεθνείς δείκτες και πρότυπα Ε.Κ.Ε. με στόχο τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας από τις λειτουργίες μας.
  • Την προσπάθεια επέκτασης της δέσμευσης στην Ε.Κ.Ε. στα άτομα και στις ομάδες που ανήκουν στη σφαίρα της επιρροής μας.

Κάθε μία από τις παραπάνω στρατηγικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Κ.Ε. αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον Κοινωνικό Απολογισμό του 2017.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης online ή σε μορφή pdf.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΚΕ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility