ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η ΜΕΤΚΑ δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας για την ικανοποίηση του πελάτη, για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτές οι δεσμεύσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα της διοικητικής διαχείρισης και των επιχειρηματικών πρακτικών μας.

 

Για την διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και της επιχειρηματικής διαχείρισης, ως EPC Contractor στους Τομείς Ενέργειας και Υποδομών, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διεθνών προδιαγραφών και κωδίκων:
  • Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013

        

home sitemap contact accessibility