ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η ΜΕΤΚΑ δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας για την ικανοποίηση του πελάτη, για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτές οι δεσμεύσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα της διοικητικής διαχείρισης και των επιχειρηματικών πρακτικών μας.

 

Για την διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και της επιχειρηματικής διαχείρισης, ως EPC Contractor στους Τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διεθνών προδιαγραφών και κωδίκων:
  • Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013

        

  • Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015
  • Πιστοποιητικό ASME stamp“S” Designator για τα Κεντρικά Γραφεία - Aφορά τον σχεδιασμό και την ανέγερση boilers, boiler parts, boiler external piping και non boiler external piping, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ASME BPVC
  • Πιστοποιητικό ASME stamp – “S” Designator για το Εργοστάσιο του Βόλου - Aφορά την κατασκευή boilers, boiler parts, boiler external piping και non boiler external piping, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ASME BPVC
  • Πιστοποιητικό ASME stamp – “U” Designator για το Εργοστάσιο του Βόλου - Aφορά construction and field assembly of pressure vessels or parts, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ASME BPVC
  • Πιστοποιητικό National Board Inspection Code - “R” stamp (αφορά repairs and alterations σε ήδη πιστοποιημένα κατά ASME boilers and Pressure Vessels)
  • Πιστοποιητικό PED-Module H σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/23/EC (PED) για εξοπλισμό υπό πίεση
home sitemap contact accessibility