ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Στον ενεργειακό τομέα, η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει μεγάλα ενεργειακά έργα, είτε ως αποκλειστικός κατασκευαστής EPC (υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), είτε συμμετέχει σε κοινοπραξίες ανάληψης έργων με κορυφαίες εταιρείες παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η έγκαιρη παράδοση σύνθετων και πολύπλοκων ενεργειακών έργων απαιτεί το συνδυασμό των λειτουργιών Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή, των οποίων ο συντονισμός γίνεται από προσωπικό εξειδικευμένο στην εκτέλεση έργων:

  • Η Μελέτη περιλαμβάνει όλες τις φάσεις σχεδιασμού του έργου, δηλαδή από τη σύλληψη ως τον λεπτομερή σχεδιασμό όλων των επιμέρους τμημάτων της μονάδας.
  • Η Προμήθεια περιλαμβάνει όλες τις φάσεις προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης όλου του εξοπλισμού για την κατασκευή μιας μονάδας.
  • Η Κατασκευή περιλαμβάνει την ανέγερση στο εργοτάξιο, τις δοκιμές και τη θέση σε λειτουργία, που πραγματοποιούνται από ομάδα έργου με ειδικευμένους επιβλέποντες της εταιρείας, καθώς και την παρακολούθηση του έργου κατά τη φάση εγγύησης.

Τα τελευταία χρόνια η ΜΕΤΚΑ εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ανάληψη έργων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, με τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Οι μονάδες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις και ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές θερμικές μονάδες παραγωγής.

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και με τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων, η ΜΕΤΚΑ αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη εταιρειών ηλεκτρισμού, βιομηχανικών πελατών και τοπικών κοινωνιών ανά τον κόσμο.

home sitemap contact accessibility