ΓΕΝΙΚΑ

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στις κατασκευές υψηλής προστιθέµενης αξίας για το δηµόσιο τοµέα, καθώς και σε έργα που αφορούν στην αγορά της βιοµηχανίας.
 
Αξιοσηµείωτο είναι και το ιστορικό συµµετοχής της ΜΕΤΚΑ σε έργα µεγάλης κλίµακας για ορυχεία και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα των έργων υποδομών, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση, µε βάση τις προηγµένης τεχνολογίας εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία που διαθέτει. Η εµπειρία της Εταιρείας περιλαµβάνει επίσης το σχεδιασµό, την κατασκευή και ανέγερση εξορυκτικού εξοπλισµού, καθώς και συστηµάτων µεταφοράς χύδην υλικών, όπως ο λιγνίτης, η τέφρα, και ο βωξίτης.
 
Επιπρόσθετα, η ΜΕΤΚΑ έχει ταξινοµηθεί στην υψηλότερη κατηγορία των αναδόχων κατασκευής µεγάλων δηµοσίων έργων στην Ελλάδα, επιτρέποντάς  της  να εκτελέσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην εγχώρια αγορά.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η βιομηχανική παραγωγή της ΜΕΤΚΑ είναι προσανατολισμένη σε ιδιαίτερα απαιτητικές - όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας - εφαρμογές, στην Ενέργεια, τις Υποδομές και την Άμυνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
home sitemap contact accessibility